Livet i Sverige på 1100-talet måste nog närmast beskrivas som fattigt och osäkert. Det fanns inget enat riket utan landet var uppdelat mellan flera kungar som precis hade blivit kristnade. Gränsdragningarna var inte alltid självklara och de olika landskapen styrde sig själva efter egna lagar som bevarades i muntlig tradition. Under en kort period på 1160-talet enades landet, som i princip bestod av Götaland och delar av Svealand, men snart började maktstriderna om igen och det blev inte lugnare förrän på 1220-talet. Männen var fria män som alla kunde delta i tinget, men i praktiken styrde stormän. Bönderna började använda nya redskap som plog, harv och slaga vilket förbättrade jordbruket och gav större skördar. Kvinnorna hade visserligen en underordning men långt ifrån oviktig ställning. De giftes bort tidigt och fick slita hårt i hemmet och på åkrarna men efter makens död kunde deras ställning stärkas om de fick ärva.

Musiken var enkel

Det finns inte mycket nedtecknat om musiken under den äldre medeltiden eftersom den levde som muntlig tradition. Dessutom skedde en stor förändring i och med kristendomens intåg, de nya härskarna ville inte veta av någon historia i Norden före Ansgar och på några ställen infördes till och med dödsstraff för dem som höll fast vid de gamla sederna, sagorna och sångerna. Det gamla hedniska kulturarvet förstördes och ersattes av den romerska kyrkans liturgier. Munkarna spred konsten att teckna melodier i notskrift och musiken, konsten och vetenskapen skulle först och främst tjäna kyrkan. Man var avogt inställd till instrumental musik så den kyrkliga musiken förblev vokal under lång tid framöver. Folkliga visor, ramsor och vaggsånger levde dock säkerligen kvar parallellt. musik på medeltiden spelades på flöjt, tidiga versioner av fiol, trummor och olika former av naturtrumpeter.

Norrsidan av kyrkan var en dålig plats

Under hednatiden begravdes mannen och kvinnan tillsammans men det slutade man med under tidig medeltid. Även gudstjänsterna började könssegregeras. Skillnader mellan väderstrecken norr och söder började uttalas, att begravas på norrsidan var inte eftertraktat, där regerade mörkret och kylan. Norrsidan blev föga överraskande kvinnornas sida, under denna tid bildade kvinnan, djävulen och norr en triad. De tidiga gravhällarna var anonyma eftersom läskunnigheten i det närmaste var obefintlig. Idag är förstås allt annorlunda, begravningsakten är inte längre enbart kristen utan det finns andra religionsneutrala begravningsceremonier att tillgå om man vill. På begravningsbyråinfo.se för dagens begravningar finns mycket information om hur en begravning går till i dagens Sverige. Både kistbegravningar och gravsättningar där man endast svepte in de döda i tyg förekom under denna period av tidig medeltid och man har även funnit enstaka gravmonument.